ข่าวสาร
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 18 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
 
ภายหลังการประชุม ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กนพ. ได้แถลงผลการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบอัตราค่าเช่าที่ดินรายปีของแต่ละพื้นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (จังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (24,000 – 40,000 บาท/ไร่/ปี ซึ่งต่างกันในแต่ละพื้นที่) โดยให้ปรับค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 15 ทุก 5 ปี และเห็นชอบการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตลอดระยะเวลา 50 ปี (160,000-300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่่ำที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่) โดยสามารถชำระครั้งเดียวหรือผ่อนส่งได้ 5 ปี ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวแล้วซึ่งจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 117 วันนับตั้งแต่วันประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนา พร้อมกับเห็นชอบการกำหนดแปลงที่ดินของรัฐที่มีความเหมาะสมสำหรับให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ และแนวทางการจัดหาที่ดิน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (จังหวัดนครพนม เชียงราย และกาญจนบุรี) ดังนี้ นครพนม 1,860 ไร่ ใน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เชียงราย จำนวน 3 พื้นที่ รวม 2,052 ไร่ ใน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ/ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน/ตำบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย กาญจนบุรี 8,193 ไร่ ในต าบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำรายละเอียดทางด้านกฎหมาย เสนอ คสช. เพื่อถอนสภาพที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ แทนการดำเนินงานตามกระบวนการปกติ และให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีการถอนสภาพ

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ที่ประชุมมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) พิจารณาความเป็นไปได้การจัดซื้อที่ดินเอกชน จังหวัดนราธิวาส 2,277 ไร่ ในตำบลละหาร อำเภอยี่งอและตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อนำมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ดังนี้
ความก้าวหน้าด้านสิทธิประโยชน์ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ในการ (1) ออกประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบบัญชี สำหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ (2) ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดกิจการเป้าหมายเพิ่มเติม10 ประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และกำหนดกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม 62 ประเภทกิจการและกิจการเป้าหมายเพิ่มเติม 10 ประเภทกิจการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
 
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานใน 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และรับทราบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาทิ วีดิทัศน์ แผ่นพับ คู่มือการลงทุน และเตรียมจัด Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สยามพารากอน และนักลงทุนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วในเดือนมีนาคม 2559

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์