ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สศช. ประชุมกับคณะผู้แทนจาก UNDP
วันที่ 5 ม.ค. 2559

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr. Luc Stevens UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative พร้อมคณะผู้แทนจาก UNDP WHO และ ILO ถึงการดำเนินงานระหว่าง UNDP และ สศช. ในฐานะหน่วยงานวางแผนและนโยบายหลักของประเทศ รวมถึงการส่งร่าง UN Partnership Framework และ Country Assessment เพื่อให้ สศช. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนปรับแก้เป็นร่างสุดท้าย

นอกจากนี้ ยังพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเลขาธิการฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ว่ามีความแตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างไร รวมถึงการนำยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่อยู่ระหว่างการยกร่างมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นสำคัญ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์