ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี-กรอ.ส่วนกลาง-กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
วันที่ 28 ธ.ค. 2558
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 7 อ าเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (คณะกรรมการ กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง)โดย ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายธานินทร์ผะเอม รองเลขาธิการฯ ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ภาคเอกชน 4 สถาบัน ได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์