ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์วารสารการเงินธนาคาร
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์ นางสาวจิระประภา กุลโชติรองหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับบทบาทของ สศช. ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน การกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติในระยะยาวการวางยุทธศาสตร์ชาติต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2559 รวมถึงปัจจัยสำคัญในการยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง และการขับเคลื่อนงานของ สศช. ในอนาคต

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์