เกี่ยวกับ สศช.
เกี่ยวกับ สศช.
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เก่า)
 
นายสนิท อักษรแก้ว
ประธานสภา
การศึกษา
 • พ.ศ. 2508 วนศาสตร์บัณฑิต (วน.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2513 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2518 Ph.D. (Plant Ecology) Michigan State University, USA.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ประธานกรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการอุทยานแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
 • พ.ศ. 2551-2553 กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2547-2553 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • พ.ศ. 2548-2553 กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • พ.ศ. 2535-2536 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2534-2535 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนราชินี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน (2500-2505)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2506-2507)
 • คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย Leederville Technical School, Perth ประเทศออสเตรเลีย (2508)
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา (2517)
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา (2524)
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37) (2537)

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • ประธานคณะกรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อุปนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ)
 • คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.อ.)
 • คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
 • คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการสภา
การศึกษา
 • 2503 – 2508 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • 2509 – 2513 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2546 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2546 – ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
 • 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย (ภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทยโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • 2559 – ปัจจุบัน คณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2560 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการสภา
การศึกษา
 • การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา (2518 – 2519)
 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา (2518)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา (2514)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา (2514)

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการสภา
การศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลสัมมาชีวศิลป์
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Prior's Field, Godalming, Surrey, England
 • B.A. in Social Relations Harvard University
 • Ed.D Harvard Graduate School of Education
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2540

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี
 • กรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม
 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ( ถึง มีนาคม 2562 )
 • กรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • กรรมการอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร – ครูเอิบ ทังสุบุตร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • กรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 • กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย
 • กรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการสภา
การศึกษา
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2515
 • Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (บชท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
 • กรรมการ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
 • กรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • กรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
 • รองประธานกรรมการคนที่สอง คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.)
 • กรรมการบริหารประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้เป็นสมาชิกภาคกลาง คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.
 • กรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพืชหลัก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
 • ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นายรัชตะ รัชตะนาวิน
กรรมการสภา
การศึกษา
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ พ.ศ. 2547
 • วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ พ.ศ. 2537
 • Certificate of Fellowship Training Endocrinology & Metabolism University of Massachusetts Medical School พ.ศ. 2526
 • วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์ ม.มหิดล และ แพทยสภา พ.ศ. 2522
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง อายุรศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ. 2520
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ. 2518
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ. 2516

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2527 - 2529 อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2529 - 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2532 - 2535 รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2535 - 2544 ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2544 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2538 - 2542 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • พ.ศ. 2542 - 2546 หัวหน้าภาควิชา (วาระที่ 1) ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 - 2547 หัวหน้าภาควิชา (วาระที่ 2) ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 - 2551 คณบดี (วาระที่ 1) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2551 - 2554 คณบดี (วาระที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2554 - 2557 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2557 - 2558 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2557 - 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธาน และกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการสภา
การศึกษา
 • Bachelor of Engineering University of London, UK
 • Doctor of Engineering University of London, UK

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒)
 • คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. ๒๕๔๙ -๒๕๕๒)
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑ -๒๕๔๙)

นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการสภา
การศึกษา
 • Ph.D. (Economics), University of Toronto, Canada (2535)
 • MA. (Economics)ภาคภาษาอังกฤษคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526)
 • ศบ. (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2522)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2552 – 2558 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2543 – 2556 ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
 • พ.ศ. 2548 – 2552 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
 • พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ นายสมัคร สุนทรเวช
 • พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 – 2549 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank Institute – ADBI), Tokyo, Japan
 • พ.ศ. 2547 กรรมการ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
 • พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank Institute – ADBI), Tokyo, Japan
 • พ.ศ. 2539 – 2542 ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
 • พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
 • พ.ศ. 2538 – 2539 หัวหน้าฝ่ายวางแผนอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2537 – 2539 คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี , Rice University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม, University of Houston สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธาน: คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธาน: คณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ/แปรรูปอาหาร/ไบโออีโคโนมี, โครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการสภา

การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • Harvard Business School; Advance Management Program (AMP 178)
 • MIT ; Sloan School of Management; Entrepreneur Development Program (EDP 2015)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2002
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร Audit board Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 คณะที่ 6 ( พ.ย.2560 – 2564)
 • คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 114/2560) (24 กุมภาพันธ์ 2560 )
 • ประธานคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด 9 มิถุนายน 2559- 31 สิงหาคม 2560
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560
 • กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561
 • รองประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย 2560-2561
 • รองประธานคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า หอการค้าไทย ประจำปี 2560-2561

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) Brown University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์
 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 2560 – 2562 โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
 • 2560 – 2562 กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
 • 2560 – 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
 • 2560 – 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
 • 2558 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)
 • 2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
 • 2557 – 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)
 • 2555 – 2557 นักยุทธศาสตร์อาวุโส Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

นายประสงค์ พูนธเนศ
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ในคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 ในคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2534 ปริญญาโท (กฎหมายมหาชน) (D.E.A. (Droit Public)), จาก Université Robert Schuman de Strasbourg, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปี 2540 ปริญญาเอก (กฎหมายมหาชน) (Doctorat (Nouveau Régime) (Droit Public)), จาก Université Robert Schuman de Strasbourg, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นางเมธินี เทพมณี
กรรมการสภา

การศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารสารสนเทศ (Management Information Systems)
  University of Bridgeport รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in "Public Sector Administration : Studies on the Strategic Information Technology
  for Tax Administration:, Wellington College, Wellington, New Zealand.
 • Post Graduate Diploma in "The RVB Executive Program in Management Specialization in
  Managerial Control and Management Information Systems",
  The Netherland International Institute for Management (RVB), Netherlands.

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2546 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2554 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2557 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2558 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการสภา
การศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - Master of Laws The University of Sydney, Australia
 • - หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นทื่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - Certificate in Public Sector Management and Organizational Change The Australian National University, Australia
 • - หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ ๖๔ สำนักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
 • - หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
 • - หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ ระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานงบประมาณ
 • - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส 2) รุ่นที่ 9 สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

 • 2533 นิติกร กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2540 เลขานุการประจำคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2541 เลขานุการประจำคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2544 เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2544 ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2547 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2550 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2551 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่ง
 • 2559 ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) อีกหน้าที่หนึ่ง
 • 2561 ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) อีกหน้าที่หนึ่ง

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) รร.จปร.
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ป. ร่นที่ 23 รร.ป.ศป.
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ป. รุ่นที่ 33 รร.ป.ศป.
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 69 รร.สธ.ทบ.สบส.
 • หลักสูตร วทบ. ชุดที่ 45 วทบ.สบส.
 • หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 วปอ.สปท.
 • หลักสูตร ปตอ. สหรัฐฯ
 • หลักสูตรชั้นนายพัน ป. และค้นหาเป้าหมาย สหรัฐฯ
 • หลักสูตรผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน

 • ปราบปราม ผกค. ด้าน ทภ.3 (ยุทธการสุริยพงษ์ 5) ตำแหน่ง ผบ.มว.ป.
 • ป้องกันประเทศ ด้าน ทภ.2 (ยุทธการช่องบก, ช่องโอบก) ตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย
 • การรักษาสันติภาพ ภารกิจ UNTAC กพช. ตำแหน่ง ผู้ประสานภารกิจ
 • ช่วยราชการ ศปก.ทบ. ตำแหน่ง หน.แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธการฯ
 • ช่วยราชการพิเศษ ตำแหน่ง หน.ชุดควบคุมที่ 95
 • ช่วยราชการ ศปก.ทบ. ตำแหน่ง รอง หน.ส่วนยุทธการ ฝ่ายยุทธการฯ
 • ช่วยราชการ ศบท. ตำแหน่ง หน.ส่วนแผน ฝ่ายยุทธการฯ
 • ช่วยราชการ ศบท. ตำแหน่ง หน.ฝ่ายยุทธการฯ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการสภา
การศึกษา
 • ปี 2528 M.Sc. (National Development and Project Planning (ทุนรัฐบาลอังกฤษ) University of Bradford, England
 • ปี 2525 B.Sc. (Mathematics and Economics)University of Surrey, England

ประวัติการทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ระดับ 11) สำนักงบประมาณ
 • ตำแหน่งในอดีต รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ระดับ 10) สำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณของ ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ

นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการสภา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • 2531 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2534 A.M. in Economics, Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
 • 2537 Ph.D. in Economics, Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
 • 2548 Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, U.S.A.
 • 2550 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 2550 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2557 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2537 - 2543 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • 2541 - 2543 ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
 • 2543 - 2551 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ
 • 2552 - 2556 รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2558 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • 1 ตุลาคม 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการสภาและเลขานุการ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การศึกษา

 • ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทMaster of Public Administration, Pi Alpha Alpha
  (National Honor Society for Public Affairs and Administration),
  Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกสาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ
  และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • 2531-2536 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536-2539 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2539-2543 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2543-2545 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 • 2545-2556 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2556-2557 เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • 2557-30 ก.ย. 2559 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 1 ต.ค. 2559-29 มิ.ย. 2561 เลขาธิการคณะกรรมการ
  พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 29 มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาการ
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์