• คำรับรองปฏิบัติราชการ
(PSA)

• การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA)

• การจัดการความรู้(KM)

• นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
(OG)

• การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับองค์กร
สู่ระดับสำนัก

• แผนพัฒนาบุคลากร สศช.

• การควบคุมภายใน

• แผนบริหารความเสี่ยง

• Quality with PMQA

• มาตรการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

• สำรวจความต้องการ นักเรียนทุนกลาง ก.พ.

• ประชุมระหว่างส่วนราชการ
กับ สำนักงานก.พ.

• เอกสารแบบฟอร์ม

 

 


แผนพัฒนาบุคลากร

                         การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีที่จะเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของผู้ปฎิบัติงานแต่ละคน ทั้งในด้านความคิด การกระทำ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติ ให้มีความพร้อมต่อการปฎิบัติงานให้สามารถบรรลุพันธกิจขององค์กรได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการดำเนินงาน

 

 
รายงานผลการดำเนินงาน

 

สรุปผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-280-4085