ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
 
ความเป็นมา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบ
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ข้อ ๑๗) กำหนด
ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมฯ

       ในการนี้ สศช. จึงจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่
กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรม สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สศช. เป็นองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ
- แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐
การดำเนินการ
ทำเนียบเครือข่าย
องค์ความรู้
การประชุม ฝึกอบรม
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์
ติดต่อเรา
POLL
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศูนย์คุณธรรม

สำนักงาน ปปช.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แขวงวัดโสมนัส กทม. ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๔๑๙ – ๕๔๒๒ หรือ ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๕
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๖๙

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-280-4085