ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 
 
ความเป็นมา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการฯ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบ
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ข้อ ๑๗) กำหนด
ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมฯ

       ในการนี้ สศช. จึงจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่
กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรม สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สศช. เป็นองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ
- แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐
การดำเนินการ
ทำเนียบเครือข่าย
องค์ความรู้
การประชุม ฝึกอบรม
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา
 • วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
 • วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ
  เพื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
 • วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
 • วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 • วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
 • วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
  ประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เป็นปีที่ ๒
 • วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
 • วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 • วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
 • วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
 • วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
 • วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
 • วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
  ประชุมคณะประเมินผลกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส สศช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 • วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
 • วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
 • วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
 • วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส สศช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 • วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘  สำนักงาน ก.พ.
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์
ติดต่อเรา
POLL
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศูนย์คุณธรรม

สำนักงาน ปปช.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แขวงวัดโสมนัส กทม. ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๔๑๙ – ๕๔๒๒ หรือ ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๘๖๗

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-280-4085