(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
<FONT color=#000066 size=2><B>แผนผังเว็บไซต์</B></FONT>  แผนผังเว็บไซต์ Minimize


  

Minimize แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

สารบัญ
ปฐมบท
ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)
ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของคนไทย
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 โครงสร้างและการกระจายตัวของประชากร
          บทที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนด้านจิตใจ
          บทที่ 4 การพัฒนาสติปัญญา ทักษะ และฝีมือแรงงาน
          บทที่ 5 การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
          บทที่ 6 การพัฒนาประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ส่วนที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
          บทที่ 3 การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคม
          บทที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา
          บทที่ 3 การเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทำ
          บทที่ 4 การบริหารจัดการการพัฒนาภูมิภาคและชนบท
ส่วนที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่
          บทที่ 3 การสร้างฐานการผลิตให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก
          บทที่ 4 การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ
ส่วนที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 การฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          บทที่ 3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
          บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 7 การพัฒนาประชารัฐ
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 การเสริมสร้างโอกาสและสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประชารัฐ
ส่วนที่ 8 การบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
          บทที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
          บทที่ 2 การปรับเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานกลางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
          บทที่ 3 การปรับกระบวนการบริหารจัดการการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
          บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชน
          บทที่ 5 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702