(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
<FONT color=#000066 size=2><B>แผนผังเว็บไซต์</B></FONT>  แผนผังเว็บไซต์ Minimize


  

Minimize แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

สารบัญ

บทนำ
          บทที่ 1 จุดหมายของพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ.2504 – 2506 – 2509
          บทที่ 2 นโยบายของพัฒนาการเศรษฐกิจ
          บทที่ 3 วงเงินรายรับและรายจ่ายสำหรับงานพัฒนาการเศรษฐกิจด้านรัฐบาล ระหว่าง พ.ศ. 2504 – 2509
          บทที่ 4 แนวทางพัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่างๆ
                      ด้านเกษตรกรรม สหกรณ์ อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม มหาดไทย พาณิชย์ สาธารณสุข

สารบัญ
คำนำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ส่วนที่ 1
          บทที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
          บทที่ 2 วัตถุประสงค์และนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ
          บทที่ 3 ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระยะแรก (พ.ศ. 2504 – 2506)
          บทที่ 4 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระยะที่สอง (พ.ศ. 2507 – 2509)
          บทที่ 5 การบริหารงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ส่วนที่ 2
          บทที่ 6 การพัฒนาการเกษตรและการสหกรณ์
          บทที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
          บทที่ 8 กรพัฒนาพลังงาน
          บทที่ 9 การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
          บทที่ 10 การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
          บทที่ 11 การพัฒนาการสาธารณสุข
          บทที่ 12 การพัฒนาการศึกษา
          บทที่ 13 รัฐวิสาหกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจ
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702