(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
Minimize ประวัติและบทบาทหน้าที่ของ สศช.

aboutUs1.png


       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "สภาพัฒน์" หรือ "สภาพัฒนาฯ" นั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" มีหน้าที่เสนอความเห็นและคำแนะนำตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ 

        ต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ให้มีมาขึ้น และให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ดังนั้นในปี 2502จึงได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานแห่งนี้ใหม่เป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ" จนกระทั่งในปี 2515 มีการนำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมเข้ามาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้โดยสำนักงานฯ อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดมาaboutUs2.png


        สำหรับแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521 ได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและระดับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

aboutUs3.png

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งขึ้นตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1ท่าน กรรมการอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมจำนวนไม่เกิน 9 ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 5 ท่าน อันได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ สำหรับกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี หากครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้


aboutUs4.png
 • เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
 • พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับข้อเสนออื่นๆของ สศช. แล้วทำความเห็นเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี
 • เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามที่ นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
 • จัดให้มีการประสานงานระหว่าง สศช.กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาและในด้านการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
aboutUs5.png

 1. สำนักงานฯ มีหน้าที่และภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ ยังมีหน้าที่และภารกิจอื่นที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ดังนี้
  1.1 สำรวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเสนอแนะนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ
  1.2 วิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  1.3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
  1.4 การประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 2. การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายในการพัฒนาบทบาทของภาคเอกชนที่จะเข้ามาสนับสนุนกิจการของรัฐซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
 3. การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญฯดังนี้ 3.1 พิจารณางบลงทุนประจำปีของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจในประเด็นการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
  3.2 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งถือปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความคล่องตัวในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆเป็นสำคัญ
 4. การปฏิบัติงานตามหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยสำนักงานฯทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษชุดต่างๆซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอาทิคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นต้น

aboutUs6.png

 1. สำนักงานเลขาธิการ (สลก.)
  Secretary-General Office (SGO)
 2. สำนักบัญชีประชาชาติ (สบป.)
  National Accounts Office (NAO)
 3. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.)
  Development Evaluation and Communication Office (DECO)
 4. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพข.)
  Competitiveness Development Office (CDO)
 5. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.)
  Social Data-based and Indicator Development Office (SDIO)
 6. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.)
  Central Region Economic and Social Development Office (CESO)
 7. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)
  Northeastern Region Economic and Social Development Office (NEESO)
 8. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.)
  Southern Region Economic and Social Development Office (SESO)
 9. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)
  Northern Region Economic and Social Development Office (NESO)
 10. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)
  Public Policy Strategy Office (PPSO)
 11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)
  Social Development Strategy and Planning Office (SSPO)
 12. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.)
  Spatial Development Planning and Strategy Office (SPSO)
 13. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.)
  Macroeconomic Strategy and Planning Office (MSPO)
 14. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สทว.)
  Agriculture, Natural Resource and Environment Planning Office (ANEO)
 15. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.)
  Infrastructure Project Office (IPO)
 16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
  Public Administration Development Unit (PDU)
 17. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  Internal Audit Unit (IAU)
 18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  (Anti-Corruption Operation Center)

aboutUs7.png

การปฏิบัติงานของ สศช.ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯตลอดจนการวิเคราะห์และพิจารณาแผนงาน/โครงการนั้นได้มีการดำเนินการดังนี้
 1. การจัดทำแผนพัฒนาฯสศช.จะเป็นผู้ประสานงานและปรึกษาหารือกับกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน  ต่างๆทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชนอย่างใกล้ชิด
 2. การวิเคราะห์และพิจารณาแผนงาน/โครงการ สศช.เป็นเพียงผู้จัดทำข้อคิดเห็นและข้อพิจารณาต่างๆ
 3. ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯและการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการจะต้องเสนอให้คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นสุดท้าย ผลการ พิจารณาเป็นประการใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรี

aboutUs8.png

ในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเลขาธิการฯเป็นหัวหน้าสำนักงานฯพร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) 1 ท่าน รองเลขาธิการฯ 6 ท่าน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 3 ท่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฯ 4 ท่าน เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ และนับตั้งแต่มีการจัดตั้งสำนักงานฯเป็นต้นมา มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ดังต่อไปนี้

1. นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (พ.ศ. 2493-2499)
2. นายฉลอง ปึงตระกูล (พ.ศ. 2499-2506)
3. นายประหยัด บุรณศิริ (พ.ศ. 2506-2513)
4. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ (พ.ศ. 2513-2516)
5. นายเสนาะ อูนากูล (พ.ศ. 2516-2518)
6. นายกฤช สมบัติสิริ (พ.ศ. 2518-2523)
7. นายเสนาะ อูนากูล (พ.ศ. 2523-2532)
8. นายพิสิฏฐ ภัคเกษม (พ.ศ. 2532-2537)
9. นายสุเมธ ตันติเวชกุล (พ.ศ. 2537-2539)
10. นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม (พ.ศ. 2539-2542)
11. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (พ.ศ. 2542-2545)
12. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (พ.ศ. 2545 - 2547)
13. นายอำพน กิตติอำพน (พ.ศ. 2547 - 2553)
14. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (พ.ศ. 2553 - 2558)
15. นายปรเมธี วิมลศิริ (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำ สศช. / Brochure

   

   
   
Thai Version
   
English Version
   
   
   
   

   
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702