(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
Minimize วิสัยทัศน์
"เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง"

"Central Planning Agency Responsible for Strategy Formulation towards Balanced and Sustainable Development while Upholding National Interests and Keeping up with Unexpected Changes with High Efficiency"

Minimize วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
     Dedicate to Excellence

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม
     Social and Public Responsibility

มีระบบธรรมาภิบาล
     Good Governance

บุคลากรของสำนักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร
     Human resource is the most valuable asset

Minimize ค่านิยม สศช.
"มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ"

"Determine and Devote to National Development for the Happiness and Benefit of
Thai Society with Moral and Academic Principle in a Professional Way.
"


       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702