(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
<FONT color=#000066 size=2><B>แผนผังเว็บไซต์</B></FONT>  แผนผังเว็บไซต์ Minimize


  

Minimize แถลงนโยบายรัฐบาล

แผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
  ( Version ประกาศในราชกิจจา ประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2552 )
  แผนบริหารราชการแผ่นดิน

แผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
  ( Version เข้า ครม.วันที่ 13 มกราคม 2552 )
  แผนบริหารราชการแผ่นดิน
  นโยบายที่ ๑ : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
  นโยบายที่ ๒ : นโยบายความมั่นคงของรัฐ
  นโยบายที่ ๓ : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
  นโยบายที่ ๔ : นโยบายเศรษฐกิจ
  นโยบายที่ ๕ : นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  นโยบายที่ ๖ : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
  นโยบายที่ ๗ : นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  นโยบายที่ ๘ : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำแถลงนโยบาย
  คำแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
  แบบฟอร์ม 1
    กลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ
  แบบฟอร์ม 2
    ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แบบฟอร์ม 3
    ตารางข้อมูลแผนงาน/โครงการสำคัญ
  แบบฟอร์ม 4
    ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน
     

กำหนดระยะเวลาการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  กำหนดระยะเวลาการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน

รายชื่อผู้ประสานงาน ของ สศช.
  รายชื่อผู้ประสานงาน ของ สศช.

การประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
  powerpoint การประชุมชี้แจง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
  powerpoint การประชุมชี้แจง (สำนักงปประมาณ)

กำหนดการและผู้ประสานงานแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-54
  เอกสารกำหนดการแผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  (รัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

  แบบฟอร์ม 2 (รัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
    ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
     

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702