(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
Minimize การประชุมประจำปี 2550

การสัมมนาประจำปี 2550
เรื่อง "ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย"

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

พิธีเปิด
อภิปรายช่วงเช้า
 • นำเสนอและอภิปรายเรื่อง “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
 • ผู้ดำเนินการอภิปราย :   ดร.พนัส สิมะเสถียร
                                     ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้นำเสนอ :                   ดร.อำพน กิตติอำพน
                                     เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                                     Presentation
 • ผู้อภิปราย :                  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
                                     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ผู้อภิปราย :                   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะส์
                                     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 • ผู้อภิปราย :                  ดร.อาชว์ เตาลานนท์
                                     ประธานกิตติมศักดิ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                                     Presentation
 • เชิญชมวีดีโอการอภิปรายช่วงเช้า
เอกสารการประชุม
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย รายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
รายงานประจำปี 2549 ของ สศช.
เอกสารสรุปผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช.
 
สรุปผลรางานประจำปี 2550
 
อภิปรายช่วงบ่าย
กลุ่ม1   หนทางสร้างสุขของคนในสังคมไทย
หนทางสร้างสุขของคนในสังคมไทย
 
 • ประธาน :                     ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
                                     กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้นำเสนอ :                   นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
                                     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้อภิปรายนำ :               ดร.อมรา พงศาพิชญ์
                                     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
                                     พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย
                                     เจ้าอาวาสวัดป่านาคำม
                                     นายดำเดื่อง ภาษี
                                     ปราชญ์ชาวบ้าน
 •  Presentation นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
 •  Presentation พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย
กลุ่ม2   ความเข้มแข็งและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ความเข้มแข็งและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
 
 • ประธาน :                    ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
                                     กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้นำเสนอ :                   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
                                     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้อภิปรายนำ :              ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ฤชุพันธ์
                                     ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม
                                     ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
                                     กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
                                     รองศาสตราจารย์ แล ดิลกวิทยรัตน์
                                     ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์แรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                     นายปรีดา เตียสุวรรณ
                                     ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแพรนด้า จิวเวลรี
 •  Presentation นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กลุ่ม3   การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 • ประธาน :                    ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
                                     กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้นำเสนอ :                   นางจุฑามาศ บาระมีชัย
                                     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้อภิปรายนำ :               นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
                                     รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อม
                                     นายณรงค์ โชควัฒนา
                                     ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่มแผนงาน บมจ.บางกอกรับเบอร์
                                     พระครูสุจิณนันทกิจ
                                     เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ จ. น่าน
 •  Presentation นางจุฑามาศ บาระมีชัย
กลุ่ม4   วิถีเมืองและชนบทกับความอยู่เย็นเป็นสุข
วิถีเมืองและชนบทกับความอยู่เย็นเป็นสุข
 
 • ประธาน :                    นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
                                     กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้นำเสนอ :                   ดร.อุทิศ ขาวเธียร
                                     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้อภิปรายนำ :              นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
                                     สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
                                     นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
                                     ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
                                     ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
                                     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธา
 •   Presentation ดร. อุทิศ ขาวเธียร
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702