(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
<FONT color=#000066 size=2><B>แผนผังเว็บไซต์</B></FONT>  แผนผังเว็บไซต์ Minimize 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 Minimize 
  สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่1 | ฉบับที่2 | ฉบับที่3 | ฉบับที่4 | ฉบับที่5 | ฉบับที่6 | ฉบับที่7 | ฉบับที่8

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524

แนวคิดและลักษณะของแผน

 • เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมือง แผนฯ 4 จึงเน้นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการกำหนด กรอบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขกว้างๆ
  เป็นสำคัญ

 • จากการวิเคราะห์ปัญหา ทำให้เห็นถึงความจำ เป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาใน ลักษณะที่เพื่อให้บรรลุหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น (Multiple Objectives)

แนวทางการพัฒนา

 • เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่ง ออก, กระจายรายได้และการมีงานทำในภูมิภาค, มาตรการ กระตุ้นอุตสาหกรรมที่ซบเซา, รักษาดุลการชำระเงินและการ ขาดดุลงบประมาณ

 • เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ รวมทั้งการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยเฉพาะที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้และแหล่งแร่, เร่งรัดการปฏิรูปที่ดิน, จัดสรร แหล่งน้ำในประเทศ, อนุรักษ์ทะเลหลวง, สำรวจและพัฒนา แหล่งพลังงานในอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กระบวนการจัดทำแผน
และกรอบการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

 • กระบวนการจัดทำแผนและกรอบการ
  นำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  - ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3


       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702