(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
<FONT color=#000066 size=2><B>แผนผังเว็บไซต์</B></FONT>  แผนผังเว็บไซต์ Minimize 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514 Minimize 
 สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่1 | ฉบับที่2 | ฉบับที่3 | ฉบับที่4 | ฉบับที่5 | ฉบับที่6 | ฉบับที่7 | ฉบับที่8

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514

แนวคิดและลักษณะของแผน

 • ยังเน้นการขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นหลัก แต่ได้เริ่มพูดถึงความสำคัญของการ กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • การพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการให้น้ำหนักต่อการวาง แผนกำลังคนของประเทศ

 • เริ่มกระจายการวางแผนไปสู่ระดับกระทรวง (Sector) เน้นการวิเคราะห์เป็นรายสาขา (Sectoral Analysis) เพื่อเป็นกรอบในการชี้นำ การจัดทำโครงการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

  ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุม ถึงการพัฒนาของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้บังเกิดผลไปทั่ว ประเทศ เน้นเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ และมี โครงการ พิเศษนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาภาค โครงการเร่งรัด พัฒนาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ

กระบวนการจัดทำแผน
และกรอบการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

 • กระบวนการจัดทำแผน
  - ใช้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิใน ประเทศร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศ ในการยกร่างแผนพัฒนา

 • กรอบการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
  - ลักษณะเดียวกับแผนฯ 1

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702