(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
<FONT color=#000066 size=2><B>แผนผังเว็บไซต์</B></FONT>  แผนผังเว็บไซต์ Minimize


  

Minimize แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
 กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (17 ตุลาคม 2548)  
 แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554)  
 การนำเสนอแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
      - สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
       - Presentation แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 (เข้า กก.สศช. 21 ส.ค. 49)  
      - วาระการประชุม : กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
      - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ครั้งที่ 1/2548 (7 ตุลาคม 2548)  
      - Presentation กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดย ลศช.อำพน กิตติอำพน (5 พฤศจิกายน 2548)  
      - สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการสศช. เรื่อง "ความสุข" : เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
 การสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
  เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่อง "แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10"  
      - ส่วนที่ 1 : แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  
      - ส่วนที่ 2.1 : ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
      - ส่วนที่ 2.2 : การส่งเสริมทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
      - ส่วนที่ 2.3 : ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
      - ส่วนที่ 2.4 : การเปลี่ยนแปลงของ 5 บริบทการพัฒนาต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ  
      - ส่วนที่ 2.5 : รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2548 ของ สศช. เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ : 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10"  
      - ฉบับสมบูรณ์ : Download ZIP file  
  การสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่อง "แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10"  
         - กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดย ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการฯ สศช.  
         - ทุนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดย ทปษ.ปรเมธี วิมลศิริ  
         - การเสริมสร้างทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดย รศช.กิติศักดิ์ สินธุวนิช  
         - ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รศช.สันติ บางอ้อ  
         - สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
         - สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาคเหนือ  
         - สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาคกลาง  
         - สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาคใต้  
  รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่อง "แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554" (เข้าบอร์ดคณะกรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549)
 
      - รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค  
      - ส่วนที่ 1 : ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      - ส่วนที่ 2 : การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      - ส่วนที่ 3 : ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) : แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ( พ.ศ. 2550 - 2554 )
 
      - ส่วนที่ 1 : แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 )  
      - ส่วนที่ 2 : เอกสารประกอบ  
                       - การประเมินผลพัฒนาประเทศ  
                       - ทุนเศรษฐกิจ  
                       - ทุนทางสังคม  
                       - ทุนทรัพยากร  
  เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) : แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 )
วันพุธที่ 5 เมษายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
 
      - ส่วนที่ 1 : แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 )  
      - ส่วนที่ 2 : เอกสารประกอบ  
                       - การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ  
                       - การเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจ  
                       - การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
                       - การเสริมสร้างทุนทางทรัพยากรธรรมชาติฯ  
                       - ภาคผนวก  
   Presentation แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดย นายสมเจตน์ เตรคุพ รองเลขาธิการ  
   ถอดเทป คำกล่าวเปิด : รมต.สุรนันทน์ฯ  
   เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย : ทุนเศรษฐกิจ  
   เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย : ทุนสังคม  
   เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย : ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   บันทึกช่วยจำ ประชุมระดมความเห็นแผน 10 : ศิษย์เก่า สศช. และ ผู้บริหาร  
   ทุนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับบที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554)  
   สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
       - ภาคผนวก 1 สถานการณ์การพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ  
       - ภาคผนวก 2 การบริหารจัดการทุนทางสังคม  
       - ภาคผนวก 3 การบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจ  
       - ภาคผนวก 4 การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   Presentation (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
  เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) : (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 )
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
 
       - Presentation (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
       - สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
       - เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็น  
       - ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
       - สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์  
       - สรุปผลการระดมความคิดเห็น (กลุ่มย่อย Presentation)         
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702