(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q3/2557)
  QGDP 0.6 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.0%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
56,934
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q3/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 38,421
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.84%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
160.77
    อื่นๆ >>
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
การมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนองานรายอื่น จ้างที่ปรึกษา
โครงการศึกษาต้นแบบของการ
บูรณาการระบบการดูแลผู้
สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(17 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการ
ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
ธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒

(17 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการติดตามประเมินผลการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้
โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

(16 ธันวาคม 2557)

ประกาศ 
ประกาศราคากลางงานจ้างทำของที่ระลึก
สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำ ครั้งที่ 5
ของแผนงาน GMS(The 5th GMS Summit)

(15 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
หรือชำนาญงาน

(9 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(9 ธันวาคม 2557)


Minimize Banner Link
since Jan 2008

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702