(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q3/2557)
  QGDP 0.6 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.0%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
56,934
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q3/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 38,421
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.84%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
160.77
    อื่นๆ >>
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งจำนวน 27 เครื่อง
และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(27 พฤศจิกายน 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางในการสอบราคาซื้อ
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน
27 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(27 พฤศจิกายน 2557)

ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง
ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

(19 พฤศจิกายน 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของ
นโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

(12 พฤศจิกายน 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนา
ศูนย์สารองข้อมูล ระยะที่ 2

(10 พฤศจิกายน 2557)


Minimize Banner Link
since Jan 2008

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702