(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q2/2557)
  QGDP 0.4 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.5%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
55,765
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q2/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 37,815
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.00%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
168.43
    อื่นๆ >>
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
NESDB-InformationCenter
รายงานผลงานรัฐบาล
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ  new.gif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ

(29 สิงหาคม 2557)

ประกาศ  new.gif
ประกาศราคากลางงานเช่า
รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร
โดยวิธีพิเศษ

(28 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุม
ประจำปี 2557 ของ สศช.

(28 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานเช่า
เครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สำหรับการประชุมประจำปี
2557 ของ สศช.

(28 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารจานวน 19 เครื่อง
ประจาปีงบประมาณ 2558
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(28 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19
เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(28 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการ
ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ

(27 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
และร่างเอกสารการประกวดราคา
ในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(27 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง ของ สศช.

(27 สิงหาคม2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางราคาจ้างเหมาบริการ
โครงการจ้างเหมาบริการโครงการ
บริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2558
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(26 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)
กรอบการดำเนินงานการจ้างเหมาบริการ
โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2558

(26 สิงหาคม 2557)


Minimize Banner Link
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702