(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q4/2557)
  QGDP 2.3 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 1.1%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
56,763
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q4/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 38,262
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.61%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
159.01
    อื่นๆ >>
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
สารคดีสั้น พัฒนาไทย ก้าวไกลกับแผนฯ 11
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(27 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(24 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ในการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์
Mail Gateway และอุปกรณ์
Web Security ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(24 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(23 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาฺ
ระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการผลิต จำแนกกิจกรรม
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๒

(19 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(19 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานจ้างทำม่านม้วน
และสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง อาคาร 6

(19 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างทำม่านม้วน
และสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง อาคาร 6

(19 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพอ.
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(6 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
ประกาศประกวดราคาชื้ออุปกรณ์
Mail Gateway และอุปกรณ์
Web Security ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(4 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
ประกาศประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(4 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

(30 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)

(29 มกราคม 2558)


Minimize Banner Link
since Jan 2008

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702