(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
:: สศช. ประกาศผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ในวันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดคลิก >>>::
  เศรษฐกิจ (Q1/2557)
  QGDP -0.6 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.0%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
55,573
    อื่นๆ >>

  สังคม (Q1/2557)
  การมีงานทำ (พันคน) 37,821
  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.89%
  อัตราการก่ออาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
157.98
    อื่นๆ >>
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
NESDB-InformationCenter
รายงานผลงานรัฐบาล
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
ประกาศราคากลางในการสอบราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ

(30 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
จำนวน 5 อัตรา

(29 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางและสำนัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
จำนวน 5 อัตรา

(29 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(28 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้าง ที่ปรึกษา

(28 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศร่างขอบเขตของงานในการประกวด
ราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางในการประกวด
ราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(16 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่งไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(10 กรกฎาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ

(7 กรกฎาคม 2557)

Minimize Banner Link
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702