(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q2/2557)
  QGDP 0.4 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.5%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
55,765
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q2/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 37,815
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.00%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
168.43
    อื่นๆ >>
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติการของ สศช.

(30 กันยายน 2557)

ประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(30 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ทำความสุะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และ
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(29 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2558

(29 กันยายน 2557)

ประกาศ 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร
จอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(25 กันยายน 2557)

ประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ

(24 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
อุปกรณ์ระบบประชุุมทางไกล
ผ่านจอภาพ(Video Confer
encing System)พร้อมติดตั้ง

(24 กันยายน 2557)

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(24 กันยายน 2557)

ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(22 กันยายน 2557)

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(19 กันยายน 2557)


Minimize Banner Link
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702