(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q2/2557)
  QGDP 0.4 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.5%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
55,765
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q2/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 37,815
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.00%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
168.43
    อื่นๆ >>
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(19 กันยายน 2557)

ประกาศ new.gif
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ
ราคาสอบจ้างพิมพ์หนังสือ
รวมการบรรยาย การอภิปราย
ปาฐกถาและบทสัมภาษณ์ของ สศช.

(17 กันยายน 2557)

ประกาศ 
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

(17 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน
และรถยนต์โดยสาร(รถตู้)
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(15 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน

(15 กันยายน 2557)

ประกาศ 
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
(15 กันยายน 2557)

ประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร
และจัดทำ CD ประกอบการ
ประชุมประจำปี 2557 ของ สศช.

(12 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ
บรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน
จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง

(11 กันยายน 2557)

ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ
บรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน
จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง

(11 กันยายน 2557)


Minimize Banner Link
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702