(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
:: ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) จากเดิม วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ::
  เศรษฐกิจ (Q2/2557)
  QGDP 0.4 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.5%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
55,765
    อื่นๆ >>

  สังคม (Q1/2557)
  การมีงานทำ (พันคน) 37,821
  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.89%
  อัตราการก่ออาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
157.98
    อื่นๆ >>
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
NESDB-InformationCenter
รายงานผลงานรัฐบาล
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะ
สมกับตำแหน่งของการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(20 สิงหาคม 2557)

ประกาศ new.gif
ประกาศราคากลางในการสอบราคา
จ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบ
การประชุมประจำปี 2557 สศช.

(20 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางในการสอบราคา
จ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย
การอภิปราย ปาฐกถา และ
บทสัมภาษณ์ของ ลศช.

(20 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร
และจัดทำ CD ประกอบการประชุม
ประจำปี 2557 ของ สศช.

(20 สิงหาคม2557)

ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ
รวมการบรรยาย การอภิปราย
ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ ของ ลศช.

(20 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง
และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2558

(19 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(19 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล
Oryza White Rice Index

(19 สิงหาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล
Global Trade Atlas

(19 สิงหาคม 2557)

Minimize Banner Link
       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702