(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
  เศรษฐกิจ (Q4/2556)
  QGDP 0.6 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
174,319
  อัตราเงินเฟ้อ 1.7%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
55,884
    อื่นๆ >>

  สังคม (Q4/2556)
  อัตราการว่างงาน 0.65 %
  สัดส่วนคนจน (2554) 13.15%
  อัตราการก่ออาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
201.29
    อื่นๆ >>
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
NESDB-InformationCenter
รายงานผลงานรัฐบาล
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจ
และสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557

(11 เมษายน 2557)

ประกาศ new.gif
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557

(11 เมษายน 2557)

ประกาศ 
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว
(1 เมษายน 2557)

ประกาศ 
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา

(27 มีนาคม 2557)

ประกาศ 
เรื่อง ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา

(27 มีนาคม 2557)

ประกาศ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP
(IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

(25 มีนาคม 2557)

Minimize Banner Link

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702