(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
:: สศช.ขอเชิญสื่อมวลชนรับฟังการแถลงข่าว “ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย–เมียนมาร์ (JHC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓” ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ ๒ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ โดย นายอูเอ มินท์ รมว.แรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการฯ เป็นประธานร่วมในการแถลงข่าว ::
  เศรษฐกิจ (Q3/2557)
  QGDP 0.6 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ 2.0%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
56,934
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q3/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 38,421
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.84%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
160.77
    อื่นๆ >>
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
สารคดีสั้น พัฒนาไทย ก้าวไกลกับแผนฯ 11
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
ประกาศ new.gif
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

(30 มกราคม 2558)

ประกาศ new.gif
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)

(29 มกราคม 2558)

ประกาศ new.gif
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(29 มกราคม 2558)

ประกาศ  new.gif
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์
เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(29 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างเอกสารการประกวดราคา ในการประกวด
ราคาซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์
Web Security ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(21 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์
Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security

(21 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 5 รายการ

(20 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

(20 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือ
รายงานประจำปี 2557 ของ สศช.

(15 มกราคม 2558)

ประกาศ
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรถ
เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี
JHC ครั้งที่ 3 และ JCC ครั้งที่ 5

(29 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ ในสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(29 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV IP Camera)จำนวน 30 กล้อง
และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)
จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง

(26 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศราคากลางการซื้อข้อมูล
Bloomberg Professional

(26 ธันวาคม 2557)

ประกาศ
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
การมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองาน
รายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ
เพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ศูนย์สำรองข้อมูลระยะที่ 2

(26 ธันวาคม 2557)


Minimize Banner Link
since Jan 2008

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702